Nota Prawna

Naszym celem jest popularyzacja wiedzy i świadomości finansowej i prawnej związanej z usługami i produktami dostępnymi na rynku usług finansowych. W tym zakresie dokładamy najwyższej staranności, aby treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, kompletne i zgodne z prawdą.

Informacje i treści zamieszczone na stronie lub dystrybuowane za jej pośrednictwem mają jednak wyłącznie informacyjny oraz reklamowy charakter i w żadnym razie nie stanowią pracy naukowej, rekomendacji dotyczących produktów finansowych, analizy finansowej, medycznej lub innego rodzaju informacji profesjonalnej. W szczególności zaś żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada, opinia prawna lub informacja o stanie obowiązującego prawa. Treści zamieszczone na stronie mają bowiem charakter ogólny, a każdą kwestię prawną należy oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku i stanu prawnego relewantnego z punktu widzenia danego zdarzenia. Treść strony nie powinna zatem stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji osoby prywatnej lub publicznej co do sposobu korzystania z przysługujących jej uprawnień lub wyboru określonego postępowania. W celu uzyskania porady prawnej należy skontaktować się bezpośrednio ze spółką Progress Finance Group Sp. z o.o. lub jakąkolwiek kancelarią prawną.

Wobec powyższego wykorzystanie treści następuje na wyłączne ryzyko oraz z własnej woli użytkownika strony i nie może być źródłem roszczeń ze stron osób powołujących się na treści zamieszczone na stronie. Właściciel strony wyłącza odpowiedzialność swoją, jak również swoich pracowników, współpracowników oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub za pośrednictwem umów handlowych za prawidłowość, aktualność oraz kompletność informacji zamieszczonych na stronie, jak też za skutki i szkody wyrządzone wskutek wszelkich działań, zaniechań, przeoczeń lub innych zdarzeń, jakie osoby trzecie podejmą w związku i z powołaniem się na treści zamieszczone na stronie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych na stronie przez osoby trzecie.

O ile z treści konkretnej informacji nie wynika inaczej, Progress Finance Group Sp. z o.o. zachowuje uprawnienia do korzystania z całości praw autorskich związanych z daną informacją oraz żądania adekwatnego wynagrodzenia w przypadku wykrycia bezprawnego korzystania z treści przedstawionych na stronie. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na stronie bez naszej pisemnej zgody jest możliwe, pod warunkiem podania jako źródło stronę JestemPoszkodowany.pl. W przypadku przekształcenia treści zamieszczonych w Serwisie, fakt ten należy odpowiednio wyeksponować. Treść komentarzy na stronie oraz opinie ekspertów nie mogą być powielane lub rozpowszechniane bez pisemnej zgody twórców danej wypowiedzi. W przypadku włączenia treści pochodzących z niniejszego serwisu do sprzedaży, wydawca lub twórca takiego dokumentu ma obowiązek uprzedniego pozyskania zgody Progress Finance Group Sp. z o.o. oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty licencyjnej.

Nieuprawnione wykorzystanie logo JestemPoszkodowany.pl oraz logo przypisanego poszczególnym produktom może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności przepisanej prawem, w szczególności na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Treści zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie umożliwiają nawiązanie kontaktu z administratorem Serwisu w celu jej przedstawienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany profilu bądź adresu strony, zamknięcia jej w każdej chwili, jak również wprowadzenia możliwości korzystania z niej w całości lub części na zasadach odpłatności.

W razie chęci uzyskania dalszych wyjaśnień, prosimy o kontakt mailowy z administratorem Serwisu: biuro@pfgroup.com.pl.